<< กลับไปหน้าหลัก>>

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศาสตรจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมอบให้ ดร.อุทัย วิชัย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากนั้นยังได้พาคณะผู้ศึกษาดูงาน เดินเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์