คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา 21/ก.พ./2561
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Young Financial Star Competit .. 21/ก.พ./2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ประจำปี .. 15/ก.พ./2561
  ขอเชิญเช่าบุชาวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีฉัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ 15/ก.พ./2561
  กองกลาง งานสารบรรณ ขออนุมัติแจ้งเวียนหน้ังสือภายนอก จำนวน 10 เรื่อง 15/ก.พ./2561
  ขอแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสภาอาจารย์ไปปฏิบัติงาน ณ ห้องเสลา 3 15/ก.พ./2561
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2560 15/ก.พ./2561
  สวทช ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 15/ก.พ./2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตและนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงกา .. 15/ก.พ./2561
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควร .. 15/ก.พ./2561
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนนิสิตระยะยาว 21/ก.พ./2561
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำ .. 21/ก.พ./2561
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย CP Australia Education Fair 2018 15/ก.พ./2561
ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน 15/ก.พ./2561
ประกาศรายนิสิตได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 15/ก.พ./2561
Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ .. 09/ก.พ./2561
ข่าวทุนการศึกษา
อพวช.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสตัฟฟ์ปูและจำลองถิ่นอาศัย 21/ก.พ./2561
APHERP แจ้งการจัดประชุม Leadership Institute 21/ก.พ./2561
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 หล .. 15/ก.พ./2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2561 15/ก.พ./2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง Precision farming for water-use efficiency:Model-aided irrigation schedul .. 15/ก.พ./2561
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 15/ก.พ./2561
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty