คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ 14/พ.ย./2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประกาศ เรื่องให้สมาชิกเปลี่ยนที่ใช้สิทธิ ลงคะแนนสรรห .. 14/พ.ย./2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป .. 14/พ.ย./2560
  โรงเรียนวัดย่านยาว ขอรับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 14/พ.ย./2560
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2561 14/พ.ย./2560
  วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งย้ายที่ทำการ 14/พ.ย./2560
  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรียนเชิญรับฟังปาฐกถา โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคม .. 14/พ.ย./2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา .. 14/พ.ย./2560
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ 08/พ.ย./2560
  ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการเปิดให้บริการโรงอาหารใหม่ (อาคารเพราพิลาศ) ชั้น 2 ( 01/พ.ย./2560
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านกา .. 17/พ.ย./2560
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสู .. 17/พ.ย./2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย ณ ต่างประเทศ ของนิสิตระดับป .. 15/พ.ย./2560
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในประเทศของนิสิตคณะ .. 15/พ.ย./2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 14/พ.ย./2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว "Dongseo University Spring Semester .. 08/พ.ย./2560
ข่าวทุนการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ชีวสารสน .. 17/พ.ย./2560
สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงปฏิบัติระดับประเทศในหัวข้ .. 14/พ.ย./2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Driving Drug Discovery and Drug Dev .. 14/พ.ย./2560
กระทรวงการคลัง ขอเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 01/พ.ย./2560
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conferen .. 20/ต.ค./2560
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำป .. 12/ต.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty