คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
Untitled Document ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
- โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
- เกณฑ์ EdPEx ภาษาไทยร่างฉบับ 2

ภาพกิจกรรม


EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย EdPEx  ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันกับ Thailand Quality Award (TQA)
โดยมีเกณฑ์ ดังกล่าว 7 หมวด ประกอบด้วย

 • หมวด 1 การนำองค์กร
 • หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม
 • หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
 • หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 • หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
 • หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ

ในจัดทำโครงการการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  2552-2553 (EdPEx) สกอ. ได้เชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 15 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะนำร่อง

ทางคณะวิทยาศาสตร์  ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดทำตามโครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553  ดังนี้

 • ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ในการจัดทำโครงร่างองค์กร

และทางคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะได้เข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร ของคณะฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553โดยมีคณะที่ปรึกษาดังนี้

 • ดร.นงลักษณ์             ปานเกิดดี
 • ผศ.ดร.ปัทมา             ลี้วนิช
 • อาจารย์จันทร์นา        สงวนรุ่งวงศ์
 • ตัวแทนจากสกอ
   

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن