คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
Untitled Document ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
- โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
- เกณฑ์ EdPEx ภาษาไทยร่างฉบับ 2

ภาพกิจกรรม


EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย EdPEx  ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันกับ Thailand Quality Award (TQA)
โดยมีเกณฑ์ ดังกล่าว 7 หมวด ประกอบด้วย

 • หมวด 1 การนำองค์กร
 • หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 • หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม
 • หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
 • หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 • หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
 • หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ

ในจัดทำโครงการการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  2552-2553 (EdPEx) สกอ. ได้เชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 15 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะนำร่อง

ทางคณะวิทยาศาสตร์  ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดทำตามโครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553  ดังนี้

 • ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ในการจัดทำโครงร่างองค์กร

และทางคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะได้เข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร ของคณะฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553โดยมีคณะที่ปรึกษาดังนี้

 • ดร.นงลักษณ์             ปานเกิดดี
 • ผศ.ดร.ปัทมา             ลี้วนิช
 • อาจารย์จันทร์นา        สงวนรุ่งวงศ์
 • ตัวแทนจากสกอ
   

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty