คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard

                    ปีการศึกษา :
km ความเป็นมา
km แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2563 ด้านการจัดการความรู้
กิจกรรมจากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 และคลังความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม กับมหาวิทยาลัย
     ด้านการวิจัย
        km KM Workshop : "การประยุคต์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และ Thailand 4.0"
        km เอกสารประกอบ
     ด้านการผลิตบัณฑิต
        km KM Workshop : "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ"
        km เอกสารประกอบ
     ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
        km คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
        km แนวทางการจัดทำผลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2559
        km ตัวอย่างตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 2559
Web site การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    km การจัดการความรู้
    km ชุมชนนักปฏิบัติงาน Cops
    km NU KM : Facebook
    km ปฏิทินกิจกรรม KM
    km สรุปประเด็นความรู้


คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن