คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
ปีการศึกษา :

km ความเป็นมา
km แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 ด้านการจัดการความรู้
km
km กิจกรรมจากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 และคลังความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม กับมหาวิทยาลัย
    km ด้านการวิจัย
        km กิจกรรม KM Workshop ด้านการวิจัย : "การเสวนาเรื่อง นวัตกรรม: แนวคิด สร้างสรรค์ ต่อยอด"
    km ด้านการผลิตบัณฑิต
        km ด้านการผลิตบัณฑิต : "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ"
    km ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : "แนวทางการจัดเก็บเอกสารระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558"
        km คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
        km SAR
        km ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร
km Web site การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    km การจัดการความรู้
    km ชุมชนนักปฏิบัติงาน Cops
    km NU KM : Facebook
    km ปฏิทินกิจกรรม KM
    km สรุปประเด็นความรู้
km

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty