คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
   
1. คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
2. คู่มือ และขั้นตอน หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 215-2551
คณะวิทยาศาสตร์
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 210-2551
คณะวิทยาศาสตร์
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
6. จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
   

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty