คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
   
1. คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
2. คู่มือ และขั้นตอน หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 215-2551
คณะวิทยาศาสตร์
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 210-2551
คณะวิทยาศาสตร์
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
6. จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
   

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن