คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
Science's news
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
**เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน  7   เครือข่าย  **สรุปการประชุมเครือข่าย 2555
           - คณะวิทยาศาสตร์ **สรุปการประชุมเครือข่าย 2556
           - วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
           - คณะศึกษาศาสตร์   
           - คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           - คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           - คณะพยาบาลศาสตร์  
           - คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์  
**เครือข่ายภายนอกสถาบัน จำนวน  3  เครือข่าย  
          - คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา  
           - คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา  
           - สถาบันพลศึกษา สุโขทัย  
   
      

 
 
เอกสารรายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่3
เอกสารรายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2
เอกสารรายงานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1
 

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty